Adatvédelmi tájékoztató

DR. TÉGLÁSY BALÁZS ÜGYVÉD adatkezeléséről

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse Dr. Téglásy Balázs ügyvéd (továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési irányelveket, amelyeket az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el, valamint megismertesse az Érintettekkel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR rendelet, GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), alapján fennálló adatkezeléssel kapcsolatos jogaikat. Ezen túlmenően pedig az ügyvédi tevékenységet szabályozó jogszabályok keretében megvalósuló adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, az adatokat bizalmasan kezeli és bizalmas jelleg és az adatok integritásának megőrzése érdekében informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre.

I. Fogalommeghatározások:

A jelen tájékoztatóban használt kifejezéseket a GDPR rendelet 1. fejezet 4. cikkében meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

II. Adatkezelő adatai:

Adatkezelő cégneve: Dr. Téglásy Balázs egyéni ügyvéd (KASZ: 36070111)

Adatkezelő székhelye: 1054 Budapest, Aulich utca. 7. 3. emelet 8/b

Adatkezelő telefonos elérhetősége: +36 1 7965335, +36 70 361 0700

E-mail: iroda@drteglasybalazs.hu

III. Adatkezelés célja:

Az Adatkezelő ügyvédi szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése minden esetben az Érintett önkéntes hozzájárulásán, jogszabályon vagy szerződéses, vagy egyéb jogviszonyon alapul (pl.: védői kirendelés).

A személyes adatok kezelése alapulhat törvényi előíráson is.(Infotv. 5. § (1) b) pont). Ilyen törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény törvény (továbbiakban: Pmtv.), amely előírja az Adatkezelő számára, hogy az ügyfélnek minősülő személyek ügyfél-átvilágítását elvégezze, és meghatározott személyes adataikat rögzítse és ezen adatokat, valamint a kapcsolódó dokumentumokat megőrizze.

Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen a GDPR rendelettel és az Infotv.-nyel – összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.

Az adatkezelési célokat és a kezelt adatok pontos köre a VIII. pontban található.

IV. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek:

Adatkezelő a kezelt személyes adatok kezelése kapcsán az alábbi irányelveket veszi figyelembe és tartja be:

 • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végzi.
 • Célhoz kötöttség: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a GDPR rendelet értelmezésében vett közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból, vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.
 • Adattakarékosság: a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek, relevánsak és az adatkezelés céljai szempontjából a szükségesre korlátozódnak. Pontosság: a személyes adatok pontosak és naprakészek. Az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje, vagy helyesbítse.
 • Korlátozott tárolhatóság: a személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.
 • Integritás és bizalmas jelleg: a személyes adatok kezelését az Adatkezelő oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is beleértve.
 • Elszámoltathatóság: az Adatkezelő képes az alkalmazott irányelveknek való megfelelés igazolására.

V. Adatok továbbítása

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait a VI. pontban felsorolt adatfeldolgozók felé továbbíthatja célhoz kötötten, az adatok bizalmas jellegét és integritását biztosítva. Ezen felül az ügyvédi megbízási jogviszonyon alapuló adatkezelés tekintetében az adatok továbbítása hatóságok, bíróságok részére lehetséges, ha a jogalaphoz kötöttség teljesül. Az Adatkezelő a felsoroltakon kívül az Érintett személyes adatait nem továbbítja sem országon belül, sem az Unión belül, sem harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére. Az Adatkezelő tevékenysége során jogszabályi kötelezettségének eleget téve igénybe veszi a Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási (JÜB) keretrendszert, ezen a rendszeren történő adattovábbítás jogalapját az Ütv. (kifejezetten a 32. § (3)) valamint egyéb jogszabályok adják.

VI. Adatfeldolgozók igénybevétele

Az Adatkezelő tevékenységének ellátása során az adatfeldolgozókat vehet igénybe.

VII. Adatkezelés időtartama

Az adatok tárolásának időtartama adatkezelés céljának megvalósulásáig tart. Ettől eltérő lehet jogszabályi előírás, így különösen az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényv(a továbbiakban: Ütv.) 46. § és 53. § szerint:

 • a megbízás megszűnését követő öt évig,
 • okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő tíz évig,
 • ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog

bejegyzésétől számított tíz évig,

 • papíralapú okirat elektronikus okirati formába való átalakítás során az elektronikus okirat

esetében a másolatkészítéstől számított 10 évig,

 •  az ellenjegyzett, elektronikus formába alakított papíralapú okirat az átalakítástól számított

5 évig, továbbá

 • a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 • 169. § (2) bekezdése szerint a számla kiállításától számított legalább nyolc évig,

valamint a Pmtv. 73.-76/A.§§-ai.

VIII. Kezelt adatok köre

Az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során és azt követően az Érintett önkéntes hozzájárulása, vagy szerződéses/egyéb (pl.:védői kirendelés) jogviszony alapján az alábbi személyes adatait kezelheti az adatkezelés céljának függvényében:

Ügyvédi megbízási szerződés megkötése, teljesítése:

Személyes adatAdatkezelési cél
névAz ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
e-mail cím, telefonszámAz ügyféllel történő kapcsolatfelvételhez elengedhetetlenül szükséges adatok
a megbízás tárgyával összefüggő adatok, személyes adatok különleges kategóriái (pl.: érintett ingatlan adatai, családi állapot, személyes körülmények)A megbízás ellátásához szükséges adatok és körülmények
a Pmt. és az Ütv. által meghatározott, kötelezően nyilvántartandó adatok (természetes személyazonosító adatok, igazolványmásolatok, kiemelt közszereplői minőségre vonatkozó adatok, tényleges tulajdonosok természetes személyazonosító adatai stb.)Jogszabály kötelező előírása folytán nyilvántartandó adatok
Az adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés időtartama
Szerződés teljesítése Pmt. és az Ütv. kötelező előírásaia szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő), nem selejtezhető okiratok esetében a megőrzési idő korlátlan, a Pmt. és az Ütv. alapján gyűjtött adatok esetében a megbízás megszűnésétől számított 8 év, amely jogszabály által meghatározott, kivételes esetben meghosszabbodhat.

Egyéb megkeresés (elektronikus, személyes kozultáció) esetén:

Személyes adatAdatkezelési cél
névAz ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
e-mail cím, telefonszámAz ügyféllel történő kapcsolatfelvételhez elengedhetetlenül szükséges adatok
érdeklődés tárgyaAz ügyfél saját közlése alapján, igényeinek megfelelő kiszolgálása érdekében
Az adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés időtartama
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: érintett hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhezaz ügyfél által megjelölt időtartam, vagy hozzájárulása visszavonása

IX. Az Érintett hozzáférési joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

adatkezelés célja;

 • az Érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR rendelet 46. cikk szerinti megfelelőségi garanciákról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

X. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

XI. A törléshez, elfeledéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az Érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen, amennyiben az közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, vagy ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az Érintett gyermek), és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. az Érintett a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen tiltakozik;
 5. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 6. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi

     kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Amennyiben az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a törlendő személyes adatot korábban, akkor köteles az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtenni az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlési kérés nem alkalmazható, amennyiben az adatkezelés továbbra is szükséges az alábbiakra tekintettel:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogszabály
 3. szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából;
 4. az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi
 5. az ügyvédi tevékenység ellátásra kötött szerződés értelmében;
 6. az adatkezelés a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint a
 7. határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az Érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;
 8. népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 9. közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból.

XII. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult kérni az adatkezelés korlátozást, és az Adatkezelő ennek köteles eleget tenni, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 •  az Érintett a GDPR rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat az Adatkezelő a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Az Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

XIII. A tiltakozáshoz való jog

A GDPR rendelet alapján az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése kapcsán:

 1. amennyiben az közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, vagy ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az Érintett gyermek), vagy
 2. ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, beleértve a profilalkotást is.

Amennyiben fenti esetek okán az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, az Adatkezelő az adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellenközvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére a GDPR rendelet szerinti tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség

A tiltakozás elektronikus úton is beküldhető az Adatkezelő részére.

XIV. Az adathordozhatósághoz való jog

A GDPR rendelet 20. cikke alapján az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

 1. az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, vagy
 2. az Érintett kifejezett hozzájárulását adta különleges személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog úgy rendelkezik, hogy a GDPR rendelet 9. cikk (1) bekezdésben említett tilalom nem oldható fel az Érintett hozzájárulásával, vagy
 3. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Adatkezelő az Érintett részére a fenti pontok szerint megvalósítandó adatkérést xml formátumban teljesíti, azt az Érintett részére az Érintett által biztosított adathordozón adja át.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az erre vonatkozó kérést az Érintettnek minden esetben írásban, személyazonosságának igazolása mellett kell megtennie.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti az elfeledéshez való jog gyakorlását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, azaz a hordozott adatok köre csakis az Érintettre vonatkozhat.

XV. Hozzájárulás visszavonása

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az Érintettet erről tájékoztatást kap. A hozzájárulás visszavonását a lehető legrövidebb időn belül írásban kell az Adatkezelőhöz eljuttatni. Ha a visszavonás joggal való visszaélést valósít meg, vagy az ügyvédi, jogi képviselői tevékenység ellátását veszélyezteti az adatkezelő az adatokat továbbra is tárolhatja.

XVI. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való joga

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet.

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről.

Az Adatkezelő köteles betartani a Felügyeleti hatóság által hozott döntést.

Az illetékes Felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek elérhetőségei:

 • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: 06.1.391.1400
 • Fax: 06.1.391.1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: http://www.naih.hu

XVII. Adatkezelési incidens

Az Adatkezelő vállalja, hogy az Adatkezelő saját adatkezelési incidens szabályzatának megfelelően jár el adatkezelési incidens esetén.