Bírósági végrehajtás során a bíróság, illetve a végrehajtásra felhatalmazott egyéb szerv elsősorban vagyoni kényszerrel segíti elő valamely kötelezettség teljesítését vagy biztosítását. Végrehajtási eljárás során mind az adós munkabére, mind az őt megillető, pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg végrehajtás alá vonható a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) szabályai alapján. A pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg két módon kerülhet letiltásra a végrehajtandó követelés kielégítése érdekében: átutalási végzéssel vagy hatósági átutalási megbízással.

Átutalási végzés és hatósági átutalási megbízás elhatárolása

Az átutalási végzés és a hatósági átutalási megbízás – tekintve, hogy mindkettő az adós pénzforgalmi szolgáltatójánál, azaz a bankjánál kezelt vagyonát érinti – jelentős hasonlóságokat mutat egymással, azonban érdemes áttekinteni, mennyiben térnek el egymástól.

Az átutalási végzést a bíróság bocsátja ki a végrehajtás elrendelésekor, aminek alapján a banknak közvetlenül a végrehajtást kérő részére kell az utalást teljesítenie. Ezzel szemben a hatósági átutalási megbízást a végrehajtó állítja ki a végrehajtás foganatosítása során, és annak alapján a bank nem közvetlenül a végrehajtást kérő felé, hanem a végrehajtó letéti számlájára fogja a megbízásban foglaltakat teljesíteni.

Fontos különbség még a kettő végrehajtási forma között, hogy hatósági átutalási megbízás esetében, amennyiben a megbízás fedezet hiánya miatt nem, vagy csak részben vezetett eredményre, a végrehajtó a végrehajtást kérő erre irányuló kérelmére azt ismételten benyújtja.

Hatósági átutalási megbízás – inkasszó

A fentiek alapján tehát a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, az adós rendelkezése alatt álló összeg végrehajtás alá vonása iránt a végrehajtó a végrehajtói letéti számla javára benyújtott hatósági átutalási megbízással intézkedik. Hétköznapi értelemben ezt nevezzük inkasszónak. Ez alapján az adós bankja köteles a fizetési számla mentesnek minősülő összeget meghaladó részéből a megbízásban megjelölt követelés összegét a végrehajtói letéti számlára átutalni. 

Jellemzően akkor kerül sor inkasszó kibocsátására, ha a végrehajtható okirat tartalmazza az adós pénzforgalmi számlájának az adatait, vagy ha az ügyben helye van az adós pénzforgalmi számláján kezelt összeg végrehajtására, és a számla adatai egyébként rendelkezésre állnak. Ilyen esetben a végrehajtó a végrehajtható okirat kézhezvételét követő két munkanapon belül kiadja a megbízást, öt munkanapon belül pedig postai úton kézbesíti a végrehajtható okiratot is az adós részére.

Inkasszó alól mentes vagyon

Az adós bankjánál kezelt pénzösszegére vezetett végrehajtás esetén – akár átutalási végzés, akár inkasszó alkalmazása esetében – különböző mentességi korlátok érvényesülnek, melyeket minden esetben az átutalási végzést vagy hatósági átutalási megbízást teljesítő banknak kell figyelembe vennie.

Főszabályként a természetes személyt megillető, banknál kezelt összeg teljes egészében végrehajtás alá vonható. Ez azonban ilyen formában nem teljes mértékben érvényesül, a végrehajtás alá vonható összeg korrigálására az alábbiakról határoz a Vht.:

  • teljes mértékben mentes a banknál kezelt, természetes személyt megillető pénzösszegnek az a része, mely nem haladja meg a 60.000,- forintot,
  • az 50%-a vonható végrehajtás alá annak a természetes személyt megillető pénzösszegnek, mely 60.000,- és 200.000,- forint közé esik,
  • továbbá teljes egészében végrehajtás alá vonható az adóst megillető és a banknál kezelt, 200.000,- forintot meghaladó pénzösszeg.

Ezen bonyolult szabályozást az alábbi példán keresztül kívánjuk bemutatni:

  1. Amennyiben a természetes személy adós pénzforgalmi számláján mindösszesen 50.000,- forint áll rendelkezésre, ezen összeg teljes mértéken mentes lesz a végrehajtás alól.

  2. Amennyiben a rendelkezésre álló összeg 150.000,- forint, abban az esetben mentes a végrehajtás alól 60.000,- forint, továbbá a 150.000,- forint és 60.000,- forint közé eső összeg fele, azaz 45.000,- forint. Így összességében az adós banknál kezelt vagyonából a „maradék” 45.000,- forint lesz végrehajtás alá vonható.

  3. Amennyiben az adósnak 300.000,- forint áll rendelkezésre a pénzforgalmi számláján, ebből mentes 60.000,- forint, valamint a 60.000,- forint és 200.000,- forint közé eső összeg fele, azaz 70.000,- forint. Így végrehajtás alá vonható lesz a „maradék” 70.000,- forint, továbbá a 200.000,- forintot meghaladó összeg teljes egészében, azaz mindösszesen 170.000,- forint.

Fontos kiemelni, hogy a végrehajtás alól mentes 60.000,- forint fele is végrehajtás alá vonható lesz abban az esetben, ha a végrehajtás gyermektartásdíj vagy szüléssel járó költség behajtására folyik. Szintén fontos szabály, hogy a mentességi rendelkezéseket a bank által több szerződés alapján kezelt, adóst megillető együttes összegre kell alkalmazni.

Hogyan lehet megszüntetni az inkasszót?

Amennyiben az adós úgy látja, hogy jogosulatlanul inkasszálták pénzforgalmi számláját, a végrehajtó ezen intézkedése ellen végrehajtási kifogást terjeszthet elő a végrehajtást foganatosító bírósághoz.

Ezen kifogást a végrehajtó intézkedésétől számított 15 napon belül kell benyújtani a végrehajtónál, aki azt 3 munkanapon belül továbbítja a végrehajtást foganatosító bíróságnak. Abban az esetben, ha a jogsértő intézkedés később jut az adós tudomására, vagy más módon akadályozva volt a kifogás határidőben történő előterjesztésében, akkor a 15 napos határidőt a tudomásszerzéstől, illetőleg az akadály megszűnésétől kell számítani. Ez esetben ugyanakkor a későbbi tudomásszerzés, valamint az akadályoztatás tényét a kifogás előterjesztésével egyidejűleg igazolni szükséges.  

A kifogásban meg kell jelölni a kifogásolt végrehajtói intézkedést, és azt, hogy a kifogást előterjesztő az intézkedés megsemmisítését vagy megváltoztatását milyen okból, mennyiben kívánja.

A kifogást a végrehajtás foganatosító bíróság bírálja el, ami alapján a végrehajtó intézkedését megsemmisítheti, és őt új intézkedés megtételére kötelezheti, ha az a végrehajtási eljárás lényeges szabályainak megsértése miatt szükséges. Ha a kifogásolt intézkedés a jogszabályoknak megfelel vagy nem lényegesen jogszabálysértő, a bíróság a kifogásolt intézkedést hatályában fenntartja és a kifogást elutasítja. Abban az esetben pedig, ha a kifogásolt intézkedés lényegesen jogszabálysértő, annak megsemmisítése mellett, ha jogszabály ezt lehetővé teszi, a bíróság maga változtatja meg a végrehajtó intézkedését.

Már teljesítettem a tartozásomat, mégis inkasszálják a számlámat – mit tegyek?

Abban az esteben, ha az adós szerint a végrehajtandó követelés alaptalan, például azért, mert azt már teljesítette, vagy a követelés egyébként megszűnt, továbbá, ha szerinte a követelés, illetve a végrehajtási jog elévült, ezt okirattal szükséges az eljáró végrehajtó felé igazolnia. Ez esetben a végrehajtó a bizonyítékra utalva felhívja a végrehajtást kérőt, hogy 15 napon belül nyilatkozzon a követelés fennállásáról.

Ha a végrehajtást kérő elismeri a teljesítést és a végrehajtási eljárás költségei is megfizetésre kerültek, a végrehajtási eljárás befejeződik. Abban az esetben ugyanakkor, ha a végrehajtást kérő nem ismeri el a követelés teljesítését vagy az eljárási költségek nem kerülnek megtérítésre, a végrehajtó beterjeszti az ügyet a végrehajtást foganatosító bírósághoz, amely végrehajtási eljárás megszüntetése vagy korlátozása iránti különleges per keretében fogja eldönteni a kérdést.

Amennyiben végrehajtási ügye van, vagy inkasszóval kapcsolatban jogi segítségre van szüksége, forduljon Irodánkhoz bizalommal!