Amennyiben az adós egy gazdasági társaság/cég (például: korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság, közkereseti társaság vagy akár nyilvánosan/zártkörűen működő részvénytársaság), úgy a követelések megfelelő kezelése a társaságok esetében is nagy jelentőséggel bírnak.

Tapasztalataink szerint célszerű első lépésként ügyvédi felszólító levelet küldeni, ugyanis már egy hivatalos ügyvédi felszólító levél is elegendő a tartozás behajtásához és az adós fizetésre bírásához, hiszen ez az első komoly jelzés, amelyből az adós már láthatja az Ön elszántságát, valamint azt, hogy Ön készen áll további jogi útra terelni az ügyet.

Abban az esetben, ha a felszólító levél nem vezetne eredményre és a fizetésképtelenség megállapításának feltételei nem állnak fenn, akkor a társasággal szemben fizetési meghagyásos eljárást lehet indítani. Ezen eljárás rendkívül gyorsnak tekinthető, hiszen Ön akár néhány héten belül a pénzéhez juthat.

Mikor kötelező fizetési meghagyásos eljárást indítani?

Ha a követelés összege a hárommillió forintot nem haladja meg, pénz fizetésére irányul és lejárt, feltéve, hogy a társaságnak van ismert belföldi székhelye vagy képviselete. Fontos megjegyeznünk, hogy a követelés behajtásának nem képezheti akadályát az, ha Ön nem ismeri az adós társaság jelenlegi székhelyét, ügyvezetőjét, ugyanis Irodánk a rendelkezésre álló adatok alapján is beazonosíthatja.

Amennyiben a kötelezett társaság az Ön pénzkövetelését elismeri vagy  arra a fizetési meghagyás kézhezvételét követő tizenöt napon belül nem nyilatkozik, a fizetési meghagyás a kézhezvételt követő tizenhatodik napon jogerőssé válik, amelynek ugyanolyan hatálya lesz, mint egy jogerős bírósági ítéletnek. Ha a jogerő ellenére a kötelezett nem fizet, Ön jogosult végrehajtást kezdeményezni a fizetési meghagyásban megjelölt összeg tekintetében. Ha a társaság a követelését nem ismeri el, azaz annak kellő időben (akár részben) ellentmond, az eljárás az ellentmondással érintett részben perré alakul.

Polgári peres bírósági eljárás

Amennyiben a követelés összege a harmincmillió forintot meghaladja, úgy az ilyen összegű követelés már nem érvényesíthető fizetési meghagyásos eljárás útján. Ebben az esetben jogi lépésként a bírósági peres eljárás kezdeményezése állhat rendelkezésre.

Felszámolási eljárás céges tartozás esetében

A bírósági peres eljárás helyett válaszható út lehet a felszámolási eljárás megindítása is. Ehhez azonban több együttes feltételnek kell teljesülnie, hiszen a felszámolási eljárás megindításának szigorú szabályai vannak, így nagyfokú odafigyelést igényel mind az ügyfél mind pedig az eljáró ügyvéd részéről. Fontos kiemelni, hogy a felszámolási eljárás az adós fizetésképtelensége esetén folytatható le!  

Amennyiben a felszámolási eljárás megindítását Ön, mint hitelező kéri, a kérelemben meg kell nevezni az adós tartozásának jogcímét, a tartozás lejáratának (esedékesség) időpontját és annak rövid ismertetését, hogy az adóst miért tartja fizetésképtelennek. A kérelemben foglaltak bizonyítására a szükséges iratokat csatolni kell. Tehát szükséges, hogy rendelkezésre álljon az az irat, amely az Ön követelése alapját képezi.

Ha az adós a szerződésen alapuló tartozását az esedékesség idejét követő 20 napon belül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta, először felszólítást kell küldeni a részére, amelyben felhívjuk a társaság figyelmét arra, hogy ha ezen felszólításra sem teljesít, benyújtásra került ellene a felszámolási kérelem. Ha a felszólításra nem érkezik válasz, úgy elindíthatóvá válik az eljárás, amennyiben az Ön a követelésének összege a kamatok és járulékok nélkül nagyobb, mint 200.000,-Ft.

A felszámolási kérelem benyújtását követően az adós a bíróságtól körülbelül 2-3 hét múlva kap értesítést azzal, hogy 8 napon belül nyilatkozzon a vagyontárgyairól, a kintlévőségeiről és adja elő a bizonyítékaival együtt, hogy ha a tartozását felénk már korábban vitatta, valamint nyilatkozzon, hogy kér-e 45 napos fizetési haladékot. Ha kér fizetési haladékot, úgy nekünk ezt a 45 napot türelemmel ki kell várnunk, de ha ezt követően az adós nem fizet, a bíróság a teljesítésre adott idő lejártát követő 20 napon belül elrendeli a felszámolást. A felszámolás kezdő időpontjában az adós cég valamennyi tartozása lejárttá válik. A fizetésképtelenséget megállapító végzés jogerőre emelkedését követően a bíróság haladéktalanul kirendeli a felszámolót. A felszámoló fogja felméri az adós társaság vagyoni helyzetét és a vele szemben támasztott követeléseket, majd ezt követően az adósi követeléseket, igényeit érvényesíti, és a vagyonát értékesíti. Ha az eljárás során az adós tartozását megfizeti, továbbá a felszámoló díjának megfizetésére biztosítékot nyújt, a bíróság a felszámolási eljárást megszünteti. Ha az eljárás során az adós és Ön, mint hitelező között nem jön létre az egyezség és az Ön követeléseinek kielégítésére sem került sor, a bíróság a felszámoló kérelmére az általa benyújtott felszámolási zárómérleg és vagyonfelosztási javaslat alapján végzéssel határoz a felszámolási eljárás befejezéséről, az adós társaság megszüntetéséről, a költségek viseléséről, a felszámoló díjazásról és az Ön követelésének kielégítéséről.

Megítélésünk szerint ezen eljárás jelenti a legnagyobb jogi pressziót, hiszen, ha a társaság tulajdonosa tovább szeretné működtetni a céget és nem szeretné, hogy az felszámolásra kerülne és ezáltal megszűnne, akkor inkább kifizeti a tartozását.

Ügyvédi irodánk a jogszabályok adta keretek között szakszerű ügyvédi segítséget nyújt az Ön követelésének, pénztartozásának behajtása vonatkozásában A fizetési felszólítás kiküldésétől, a fizetési meghagyás vagy a felszámolási eljárás kezdeményezésétől kezdve a polgári peres képviseleten át egészen a végrehajtási eljárás befejezéséig biztosítunk teljes körű jogi képviseletet.